139374050CX plus (sat) 550 
96254060CX (sat) 450 
73724061CX (sat) 450 
139394160CX (sat) 450 
135924200S (sat) 550 
7400E-RCU-015 (sat) 650 
9385GL50 (dvb) (L) 680 
12901GL60 (dvb-t2) (L) 650 
6291HD XTS703P (sat) (L) 650 
6533HOF-44C (sat) 550 
7403NO NAME (sat)  
9376VISION X10 (dvb) 650 
7148X80 (sat) 400 
6519X80 (sat) 550 
14053X80 HDMI (sat) 400 
8141X90 (dvb-t2) 550